CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1.Các trường hợp bồi thường:

Nếu bưu gửi của khách hàng bị hư hỏng do lỗi của VCN Express, VCN Express sẽ bồi thường theo tỉ lệ hư hỏng của bưu gửi cho khách hàng.

Nếu bưu gửi COD bị mất, công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam VCN Express sẽ bồi thường theo giá trị thu hộ của bưu gửi nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng/bưu gửi.

Nếu khách hàng  không sử dụng dịch vụ bảo hiểm, VCN Express sẽ bồi thường tối đa 04 lần cước gửi hàng liên quan nếu bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do lỗi của VCN Express nhưng không vướt quá 3.000.000 đồng/bưu gửi.

2.Tiến hành bồi thường:

VCN Express gửi bảng xác nhận khoản tiền bồi thường mà hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện chậm nhất trong 1 tuần.

khách hàng xác nhận số liệu bồi thường của VCN Express và ký xác nhận trên các chứng từ liên quan của VCN Express.

3. Miễn trách nhiệm bồi thường:

Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn …

Những thiệt hại gián tiếp gây ra do hậu quả của việc mất mát, hư hỏng hay suy suyễn bưu gửi.

Những bưu gửi thuộc loại cấm gửi.

Bưu gửi phát nhầm do lỗi của khách hàng.

4. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

Giá trị đền bù =  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x mức đền bù theo bảng bên dưới

Bảng giá trị đền bù đối với hàng hóa hư hỏng:

Loại hư hỏng Mức đền bù Giá trị đền bù
Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất 5% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5%
Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên 10% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%
Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn, sản phẩm còn nguyên 20% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên 20% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 1% đến 30% 30% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 30%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% đến 50% 50% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 50% 100% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

Lưu ý:

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng dưới 50% thì KH sẽ là người giữ hàng; Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trên 50% thì VCN Express sẽ giữ hàng.

Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ 1 sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức đền bù được:

+ Xác định theo sản phẩm, tính chung cả bộ nếu VCN Express giữ hàng

+ Xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng sản phẩm nếu KH giữ hàng

Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ 1 sản phẩm trong cùng 1 đơn hàng nhưng không đi liền theo bộ thì mức đền bù được xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng, không đền bù cả đơn hàng.

Trong mọi trường hợp mức bồi thường tối đa sẽ không vượt quá 3.000.000 VND (ba triệu đồng) cho một đơn hàng.

Giá trị bồi thường trên đã bao gồm hoàn trả lại cước phí dịch vụ đã sử dụng.

5. Thời hạn bồi thường:

Sau khi Các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại. khách hàngị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên còn lại.

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.